ЕТ"Авангард-Ив. Косева"

( 0 )
ЕТ"Авангард-Ив. Косева" - гр. Пазарджик
ул. Стоян Ангелов 71
Пазарджик
Bulgaria (България)
Pazardzhik

ЕТ"Авангард-Ив. Косева" - гр. Пазарджик

Магазин за технически изделия:
ул. Цар Симеон 2
4400 Пазарджик
Тел.: 00359 34 460069
GSM: 08999 22 656, 0898 410 332
Имейл: office@botushi.bg

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ НА ЕТ"Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик чрез сайта botushi.bg

Чл. 1. ЕТ"Авангард-Ив. Косева", за кратко наричан по-нататък "АВАНГАРД", и купувачите на неговите стоки и/или услуги на сайта https://botushi.bg, наричани по-нататък за кратко "КЛИЕНТИТЕ", с приемане на тези условия се съгласяват да спазват нормите за приличие и коректност и да се придържат към добросъвестно поведение и честност във всичките си отношения, свързани с покупките и продажбите чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 2. АВАНГАРД сключва с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба след получаване на поръчка по електронен път или чрез електронно съобщение и след преценка за възможността за изпълнението й. За сключването на договора за покупко-продажба КЛИЕНТЪТ бива уведомен от АВАНГАРД в писмен вид по имейл. Договорът между АВАНГАРД и КЛИЕНТА представлява настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ, достъпни на адрес https://botushi.bg/.../2-et-avangard-iv-koseva, придружени от потвърждението на поръчката от страна на АВАНГАРД. Място на сключване на договорите е Република България.

Чл. 3. (1) Договорът за покупко-продажба на стоки или услуги и съответната доставка се организира и изпълнява от АВАНГАРД съгласно действащото законодателство. АВАНГАРД организира доставката на стоките на посочения от КЛИЕНТА адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КЛИЕНТА данни са неверни или заблуждаващи.

(2) АВАНГАРД събира и обработва личните данни на КЛИЕНТИТЕ за целите на покупко-продажбите на поръчаните от тях стоки съгласно Закона за защита на личните данни. За целта АВАНГАРД получава тези данни от и/или съобщава тези данни на администрацията на сайта https://botushi.bg, както и на фирмите доставчици на поръчаните стоки в размера нужнен за осъществяване на покупко-продажбите на поръчаните стоки. Всяка друга употреба на личните данни на КЛИЕНТИТЕ става само след съгласие от тяхна страна, потвърдено в писмен вид или по електронен път чрез избор на отметка за потвържение.

(3) АВАНГАРД има право да изпраща на КЛИЕНТИТЕ за целите на покупко-продажбите електронни съобщения, които няма да се смятат за непоискани.

(4) АВАНГАРД има право да изпраща на КЛИЕНТИТЕ си електронни съобщения с рекламна цел, с изключение на тези КЛИЕНТИ, които изрично заявят, че не желаят това. Отказът за получаване на електронни съобщения важи, ако е направен в писмен вид или чрез електронно съобщение, и е получен от АВАНГАРД. АВАНГАРД се задължава в 14 дневен срок след получаване на отказа да преустанови изпращането на рекламни съобщения на КЛИЕНТА.

Чл. 4. (1) Поръчката отправена от КЛИЕНТА чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН към АВАНГАРД съдържа показана отделно от цените на стоките предварителната цена на доставката, която подлежи на конкретизация от страна на АВАНГАРД и при необходимост на допълнително съгласуване с КЛИЕНТА преди окончателното потвърждение на поръчката АВАНГАРД ще се свърже с клиента по имейл или телефон. В имейла за потвърждение на поръчката АВАНГАРД записва отделно цената на стоките и окончателната цена на доставката, както и окончателната обща сума за плащане. КЛИЕНТИТЕ заплащат на АВАНГАРД окончателната обща сума потвърдена по такъв начин от АВАНГАРД в договора за покупко-продажба сключен чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) При избор на метод за заплащане по банков път, КЛИЕНТЪТ трябва да преведе сумата по поръчката след нейното потвърждение от АВАНГАРД на следната банкова сметка:

Титуляр: ЕТ"Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик
IBAN:    BG56SOMB91301051296601
BIC:      SOMBBGSF

АВАНГАРД започва изпълнението на поръчката възможно най-скоро след получаване на сумата.

Чл. 5. (1) АВАНГАРД съгласува и организира доставката след сключване на договора за покупко-продажба с КЛИЕНТА.

(2) При подаване на поръчката КЛИЕНТЪТ избира начин на доставка. Когато начинът е чрез спедиторска фирма, КЛИЕНТЪТ трябва да избере между двете възможности: до ОФИС НА СПЕДИТОРА или до КОНКРЕТЕН АДРЕС. При избор на КОНКРЕТЕН АДРЕС и наличие на непренебрежими физически препятствия пред спедитора на КОНКРЕТНИЯ АДРЕС, като например бариери, стълби, заключени врати, отсъствие на получателя и др. подобни, които могат да забавят значително доставката или да доведат до допълнителни разходи за извършването й, КЛИЕНТЪТ трябва да запише тези обстоятелства в коментар към поръчката или да се свърже с АВАНГАРД или негов представител по телефона преди окончателно подаване на поръчката, за да се изяснят тези детайли. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати всички извънредни разходи, възникнали поради тези непренебрежими физически препятствия, в случай, че пропусне да изясни тези детайли преди поръчката.

(3) Задължението на АВАНГАРД за доставка е изпълнено, когато поръчаните продукти са предадени за целта на доставката на спедитор или лице, извършващо транспорта или упълномощено от него лице.

(4) Рискът преминава върху КЛИЕНТА в момента, в който спедиторът или лицето, извършващо транспорта или упълномощено от него лице получи продуктите.

Чл. 6.  (1) Преди КЛИЕНТЪТ да упражни правото си на рекламация, гаранционно обслужване или отказ от покупката, трябва да се свърже АВАНГАРД, за да се уточнят всички необходими данни за бърза и ефективна обработка.

(2) В момента на доставката и предаването на поръчаните стоки от спедитора или АВАНГАРД на КЛИЕНТА, последният трябва да прегледа стоките и ако не отговарят на поръчаното от него или имат видими дефекти, да уведоми за това незабавно АВАНГАРД или спедитора или упълномощени от тях лица.

(3) В случай, че при приемане на продуктите не се установят видими дефекти, но по-късно се установят скрити такива, КЛИЕНТЪТ се свързва с АВАНГАРД в двумесечен срок от откриването на скритите дефекти за уточняване на детайлите за рекламация.

(4) АВАНГАРД има право да откаже приемането на рекламацията и удовлетворяване на искания на КЛИЕНТА за  гаранция, при някой от следните случаи:

 1. когато монтажът на изделия за вграждане не е осъществен при спазване на изискванията за монтаж на подобен вид елементи или не е съобразен с указанията в придружаващата артикула документация и повредата се дължи на действия на КЛИЕНТА или на действия, извършени под надзора на КЛИЕНТА;
 2. когато КЛИЕНТЪТ след констатиране на скрит дефект не е уведомил АВАНГАРД по предвидения в общите условия начин, а се е опитал да поправи и монтира артикула и в резултат на опита му бъде препятствана възможността за установяване на причината за дефектиране на артикула;
 3. при изделия, за които производителят поставя изискване да бъдат монтирани в специализиран сервиз за да бъде спазена гаранцията, но КЛИЕНТЪТ не е осъществил монтажа в такъв сервиз или не може да представи доказателства, че е бил извършен по предвидения от производителя начин;
 4. при изделия, за които производителят е предвидил поддръжка по време на експлоатацията им, за да бъде спазена гаранцията, това е съобщено на КЛИЕНТА или е предписано в придружаващата артикула документация, но КЛИЕНТЪТ не е извършвал необходимата поддръжка или не може да представи доказателства, че е извършвал предвидената от производителя поддръжка;
 5. при артикули, купени от клиента на собствен риск, поради това, че не изпълняват техническите изисквания, за които ще бъдат употребявани от КЛИЕНТА;
 6. във всички случаи, при които настъпването на гаранционен случай се дължи на виновно поведение от страна на КЛИЕНТА или проявена от него груба небрежност.

(5) ОТКАЗ ОТ ПОКУПКАТА, когато клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите: В рамките на 14 дни от получаването на стоката КЛИЕНТЪТ има право да я върне и да се откаже от покупката без да дава обяснение за причина, при условие, че стоката не е била използвана. Ако КЛИЕНТЪТ е закупил стоката с опцията за тестване при куриера, то тестването на стоката при получаване от куриера не се смята за употреба. Ако при това тестване стоката се окаже неподходяща за КЛИЕНТА, той може да се откажете да я приеме, но трябва да заплати транспортните разходи за връщането й при АВАНГАРД. Връщането на стоката е за сметка на КЛИЕНТА, за което КЛИЕНТЪТ се съгласява при подаване на поръчката. Цената на връщането е приблизително същата като цената на доставката при избрания метод за доставка, или е по-висока с максимум 50% от нея. КЛИЕНТЪТ е задължен да върне стоката в рамките на 14 дни от момента в който той е информирал АВАНГАРД за отказа от покупката.

Чл. 7. ОТГОВОРНОСТ: АВАНГАРД не носи отговорност за щети, възникнали при неправилно използване на стоките или щети, предизвикани от непреодолима сила.

Чл. 8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ: Всяко допълване и изменение на тези УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ще имат действие спрямо регистриран КЛИЕНТ след изричното му уведомяване от АВАНГАРД и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в предоставеният му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: Настоящите УСЛОВИЯТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ и договора на КЛИЕНТА и АВАНГАРД се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. при обективна невъзможност на една от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. при невъзможност за доставка на закупената стока не по вина на АВАНГАРД;
 5. във всички останали случаи на прекратяване, посочени в закона или в тези УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ.

Чл. 10. (1) Всички споразумения между страните са действителни и пораждат действие само ако са извършени в писмена форма. За да бъдат в сила устни споразумения е необходимо те да бъдат писмено потвърдени от двете страни.

(2) С приемане на настоящите общи условия КЛИЕНТИТЕ се съгласяват комуникацията между тях и АВАНГАРД да бъде осъществявана на български език, освен ако не бъде уговорено изрично друго. Тази разпоредба се прилага и при евентуално възникнали спорове и при сезиране на компетентни органи.

(3) АВАНГАРД и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия, когато титулярът на съобщението еднозначно може да бъде идентифициран като страна по договора, без съобщението да е придружено с електронен подпис.

(4) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор се прилагат законите на Република България.

(6) Местната подсъдност при спор във връзка с договорните отношения между АВАНГАРД и неговите КЛИЕНТИ, както и всички отношения, произтичащи от тях, е изключително град Пазарджик, ако КЛИЕНТЪТ е търговец. Независимо от това АВАНГАРД си запазва правото да сезира съответен местно компетентен орган, в това число и съд, който намери за добре.

(7) Настоящите общи условия влизат в сила на 13.08.2015 г. за всики КЛИЕНТИ на АВАНГАРД в сайта https://botushi.bg.

 

Списък с коментари:
Няма коментари все още
Гласувам: ( 0 )

Дава Ви съвет за този продукт:

Потребител:
E-mail:
Пуснете съобщение на този продавач от тук

ЗА КОНТАКТ

ЕТ"Авангард-Ив. Косева"
гр. Пазарджик
GSM: 08999 22 656
GSM: 0898 410 332
Тел.: 034 460011
Факс: 034 460011
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Посетете Botushi.bg в ShopMania

Нагоре