Използвайки сайта Вие се съгласявате със записа на бисквитки на вашето устройство. За повече информация моля прочетете нашата Политика за използване на бисквитки.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля запознайте се с условията ни за ползване на уеб-страницата https://botushi.bg, наричана по-долу за кратко "САЙТА", както и с Политиката ни за събиране и съхранение на лични данни. ЕТ "Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик, по нататък за кратко наричан само "АВАНГАРД", събира при известни условия лични данни на посетителите, наричани по-долу "ПОСЕТИТЕЛИТЕ", за целта на предлагане на информация, и за осъществяване на продажби на стоки и услуги чрез САЙТА. Онези ПОСЕТИТЕЛИ, които разполагат с регистрация в САЙТА, се числят към клиентите на АВАНГАРД, и са наричани по-нататък "КЛИЕНТИТЕ".

Предназначение на САЙТА botushi.bg

Сайтът е платформа за електронна търговия, където се срещат чрез интернет продавачи и купувачи на стоки и услуги предимно в сферата на облеклото и обувните изделия, както и на свързани с тях битови сфери. Целта на сайта е да улесни потребителите при търсене на най-подходящите за тяхните нужди стоки и услуги, като събира и показва на едно място широк кръг продавачи. С това сайтът също цели да подпомага и продавачите при намиране на клиенти, както и за увеличаване популярността на стоките и услугите им в интернет. 

Условия на АВАНГАРД за ползване на САЙТА от и събиране лични данни на КЛИЕНТИТЕ

1. Лични данни на ПОСЕТИТЕЛИТЕ на САЙТА се събират и обработват при спазване на Закона за защита на личните данни.

2. ПОСЕТИТЕЛИ на САЙТА, извършващи покупки и/или продажби чрез него, въвеждат името си, имейл адрес за контакт, адрес за доставка, а при необходимост и адрес за плащане, както и телефонен номер. С въвеждането на тези данни и потвърждение на съгласието си с техната обработка за целите на извършване на услугите, посетителите стават клиенти на АВАНГАРД и са наричани по-натък КЛИЕНТИТЕ. При промяна на данните за контакт КЛИЕНТЪТ е длъжен в срок от две седмици да внесе корекция на данните в профила си в САЙТА. Евентуални щети възникнали за КЛИЕНТА поради неактуалност на данните му ще са изцяло за негова сметка. АВАНГАРД има право да изпраща електронни съобщения на КЛИЕНТА на посочения от него имейл-адрес за комуникация за целите на обслужване на КЛИЕНТА и, в случай на необходимост, за навременното му информиране за промени в тези общи условия, като тези електронни съобщения няма да се смятат за непоискани от КЛИЕНТА.

3. При необходимост АВАНГАРД може да изисква и въвеждането на допълнителни данни от КЛИЕНТИТЕ, при условие че те са необходими за изпълнение на услугите си към КЛИЕНТИТЕ.

4. Личните данни на клиентите се съхраняват по начин и с продължителност съобразно със Закона за защита на личните данни. При неактивност на КЛИЕНТИТЕ повече от три години, АВАНГАРД предприема изтриване на личните им данни от базата данни на САЙТА. Неактивност е налична, ако клиентът не влиза в сайта с името и паролата си.

5. АВАНГАРД предоставя на КЛИЕНТИТЕ си, които са търговци предлагащи стоки и/или услуги в САЙТА, лични данни на КЛИЕНТИ потребители само и изключително за целите на осъществяване на покупко-продажбите на конкретните поръчани от КЛИЕНТА стоки. Клиентите се съгласяват с това, като се отказват от всякакви претенции към АВАНГАРД за пропуснати ползи или претърпени щети в следствие на осъществяването на тези покупко-продажби. Всички взаимоотношения между КЛИЕНТИТЕ търговци и КЛИЕНТИТЕ потребители по отношение на покупко-продажбите се регулират чрез индивидуалните условия за покупко-продажби на конкретния търговец и Законите на Република България. АВАНГАРД не носи отговорност за щети, произтичащи от това.

6. Тези условия за събиране и обработка на личните данни, които са часто от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на САЙТА, влизат в сила от 13.08.2015 г. и могат да бъдат променяни от АВАНГАРД съобразно със законовите изисквания на Република България и Европейския Съюз по всяко време, без да е нужно изрично уведомяване на КЛИЕНТИТЕ. Промени в УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ не важат за поръчки направени преди това. КЛИЕНТИТЕ са длъжни при всяка нова поръчка да потвърдят съгласието си с актуалните УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

7. КЛИЕНТИТЕ могат да заявят в писмен вид или по електронен път прекъсване на регистрацията си в САЙТА и изтриване на личните си данни от него. Заявките се разглеждат от АВАНГАРД и АВАНГАРД приема или отхърля заявките в срок и по начин съобразен със Закона за защита на личните данни. Заявката може да бъде отхвърлена в случай, че КЛИЕНТЪТ има неизпълнени финансови задължения към АВАНГАРД или други КЛИЕНТИ, или ако това се изисква по закон. В случай на удовлетворение на заявката изтриването на данните на КЛИЕНТА се извършва в 14 дневен срок от датата на решението на АВАНГАРД. Изтриването на личните данни на КЛИЕНТА и закриване на профила му в САЙТА се извършва съобразно с техническите възможности на АВАНГАРД в ролята му на администратор сайта и в качеството му на администратор на лични данни (АЛД). Изтриването на личните му данни и закриване на профила е безплатно за КЛИЕНТА. При закриване на профила се изтриват освен личните данни и всички други данни в него, които могат да бъдат: лични данни на други КЛИЕНТИ, с които КЛИЕНТЪТ има или е имал осъществени покупко-продажби, електронни документи, важна поверителна информация, изображения на стоките и услугите, както и други информации за тях. АВАНГАРД не носи отговорност за щети, настъпили в следствие на така осъщественото изтриване на данните и профила на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ се отказва от всякакви претенции към АВАНГАРД за възстановяване на такива щети.

8. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че при виновно поведение от тяхна страна, водещо до накърняване на законнте интереси на АВАНГАРД и/или други КЛИЕНТИ на АВАНГАРД в САЙТА, АВАНГАРД има право на изисква от тях възстановяване на причинените от тях щети по законов ред.

9. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да не разгласят лични данни на други КЛИЕНТИ на САЙТА в публичното пространство, освен ако имат изричното им съгласие.

10. Всякакви конфликти и съдебни спорове между КЛИЕНТИ на АВАНГАРД в САЙТА се уреждат изключително между КЛИЕНТИТЕ, като клиентите се съгласяват да не въвличат АВАНГАРД в тях, както и да възстановят на АВАНГАРД всички извънредни разходи и финансови загуби от щети, възникнали в резултат на такива конфликти.

11. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да ползват САЙТА с добра съвест и при спазване на обществените норми за приличие и взаимно уважение. АВАНГАРД забранява изрично ползването на САЙТА за цели, различни от описаните по-горе в "Предназначение на САЙТА botushi.bg". Особено се забранява поставянето на съдържание от страна на клиентите, което подтиква ПОСЕТИТЕЛИТЕ към неморално поведение, расизъм, омраза, религиозна нетърпимост и увреждане на чуждата собственост. Също се забранява поставянето на подвеждаща другите КЛИЕНТИ информация за стоките и услугите, която е в нарушение на Закона за защита на потребителите или други закони на Република България. Всяка такава информация, която администраторът на сайта забележи, ще бъде спирана от показване, а отговарящият за нея КЛИЕНТ ще бъде предупреден да не слага на сайта такава информация. При несъблюдаване на предупреждението, АВАНГАРД има право да спре достъпа на КЛИЕНТА до САЙТА, да замрази профила му, както и да изисква обезщетение при възникване на разходи и щети в следствие на това. Независимо от това, КЛИЕНТЪТ може да бъде подведен под отговорност и от компетентни държавни органи, в случай че поведението му е било в нарушение на действащите закони. Клиентът се съгласява с това, и се отказва от всякакви финансови претенции към АВАНГАРД за щети, претърпени от КЛИЕНТА в следствие на това.

12. АВАНГАРД публикува на САЙТА реклами. Рекламите могат да съдържат препратки към други уеб-сайтове. АВАНГАРД не носи отговорност за съдържанието на тези други уеб-сайтове. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват с това и се отказват от всякакви претенции по отношение на АВАНГАРД във връзка с показването на рекламите и свързаното с тях съдържание, достъпно чрез препратките към тези други уеб-сайтове.

Допълнителни УСЛОВИЯ НА АВАНГАРД ЗА ползване на САЙТА от и събиране лични данни на КЛИЕНТИТЕ търговци

1. АВАНАГРД предлага на КЛИЕНТИТЕ си търговци услуги чрез САЙТА, наричани по-долу за кратко "УСЛУГИТЕ". УСЛУГИТЕ се предлагат такива каквито са при сключване на договора за покупко-продажбата им  между АВАНГАРД и КЛИЕНТА тъговец, така както са видяни и изпитани от КЛИЕНТА. Независимо от това АВАНГАРД си запазва правото да допълва, променя и коригира отделни елементи на УСЛУГИТЕ за целите на тяното безпроблемно предлагане, за целите на усъвършенстването им, както и за настройката им към специфични изисквания на КЛИЕНТИТЕ, или за целите на настройката им с цел спазване на специфични законови или нормативни изисквания.

2. Цените на УСЛУГИТЕ и начините на заплащанео им се описват в договора за покупко-продажба между АВАНГАРД и КЛИЕНТА търговец. Когато КЛИЕНТЪТ избира услуга, той се съгласява с обявената й продължителност, както и с начина на заплащането й, след което отбелязва с отметка, че е съгласен с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (текст: "Моля приемете правилата за ползване преди да продължите"), и кликва на бутон "ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА". Този договор става валиден в момента, когато КЛИЕНТЪТ е получил писменото потвърждение от страна на АВАНГАРД за започване на изпълнението на така закупената УСЛУГА. Договорът съдържа тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, УСЛОВИЯТА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ на АВАНГАРД, както и документа за поръчката и закупуването на УСЛУГАТА.

3. КЛИЕНТИТЕ имащи статус на търговци по смисъла на Тръговския Закон при ползването на УСЛУГИТЕ не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Такъв е случаят, когато КЛИЕНТИТЕ ползват УСЛУГИТЕ за да предлагат с комерсиална цел своите стоки и услуги на други КЛИЕНТИ и ПОСЕТИТЕЛИ.

4. КЛИЕНТИТЕ имат право да ползват САЙТА и УСЛУГИТЕ добросъвестно, при спазване на законите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, съобразно с добрите нрави и взаимното уважение. Изрично се забранява ползване, което накърнява доброто име на АВАНГАРД, на КЛИЕНТИТЕ на АВАНГАРД, на този САЙТ, на ПОСЕТИТЕЛИТЕ, или трети страни. Изрично се забранява публикуването на снимки и материали накърняващи авторските права на трети страни, разкриващи по непозволен начин информация на трети страни.

5. Информация, която по своето действие застрашава нормалното функциониране на САЙТА или прекомерно натоварва инфраструктурата му, може да бъде спряна от показване по усмотрение на администратора на САЙТА.

6. КЛИЕНТИТЕ търговци имат право да ползват САЙТА след регистрация в него, при която те въвеждат лични данни на материалното отговорно лице (МОЛ) на КЛИЕНТА - име и фамилия - публиквани в тръговския регистър, и (ако не съвпада с МОЛ) личните данни на титуляра на регистрацията, които са следните: име, фамилия, (служебен) имейл-адрес, (служебен) адрес за писмена комуникация, (служебен) телефон. Тези данни се съхраняват от АВАНГАРД в продължение на цялото време на ползване на САЙТА от КЛИЕНТА и до три години след приключване на ползването.

7. КЛИЕНТЪТ може по всяко време да преустанови ползването на САЙТА. Той е длъжен веднага да информира АВАНГАРД за уточняване на евентуални настройки на КЛИЕНТСКИЯ профил. Независимо от това клиентът, трябва да заплати стойнстта на услугата такава, каквато е записана в договора за покупко-продажба.

8. Преустановяването на договора за покупко-продажба на УСЛУГИТЕ става или от само себе си с изтичането на срока на изпълнение на УСЛУГИТЕ записан в него, или след писмена заявка за прекратяването му. В последния случай, ако изпълнението на УСЛУГИТЕ още не е започнало, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора. Във всички останали случаи КЛИЕНТЪТ дължи сумата по договора.

9. За начина и момента на заплащане на УСЛУГИТЕ по договора за покупко-продажба АВАНГАРД и КЛИЕНТЪТ се споразумяват индивидуално или КЛИЕНТЪТ приема условията описани в предложение от страна на АВАНГАРД. Начинът и моментът на заплащане се описват в договора за покупко-продажба на УСЛУГИТЕ и са неразделна част от него.

10. За своята публична идентификация в САЙТА КЛИЕНТЪТ търговец се задължава да публикува данни за контакт, позволяващи на ПОСЕТИТЕЛИТЕ и други КЛИЕНТИ да отправят запитвания към КЛИЕНТА и да извършват покупки на негови стоки и услуги. КЛИЕНТЪТ се задължава да публикува верни и неподвеждащи данни за своята идентичност, като за разкриването на личните си данни или лични данни на служителите си КЛИЕНТЪТ носи самостоятелно отговорност и спазва Закона за защита на личните данни.

11. Всеки КЛИЕНТ търговец е длъжен да предостави публично на предназначеното за това място в САЙТА своята ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на клиентите си, както и своите УСЛОВИЯ за предлагане на услуги и осъществяването на сделки и покупко-продажби. За верността на така публикуваната информация от КЛИЕНТА търговец и за спазването на касаещите я законови изисквания той носи самостоятелно отговорност. Всякакви законни искания на трети страни към АВАНГАРД по повод или в следствие на тази информация КЛИЕНТЪТ търговец се задължава да удоволетвори в пълен размер, без да бъдат засегнати интересите на АВАНГАРД. В случай на съдебен спор произтичащ от така публикуваната информация КЛИЕНТЪТ търговец поема всички разходи за своя сметка и поема всички съдебни последствия, като защитава доброто име и интересите на АВАНГАРД. 

12. Между АВАНГАРД и КЛИЕНТА важи писмената форма на комуникация, към която се числят и електронните съобщения по смисъла на Закона за електронните съобщения. За всички неуредени тук въпроси се прилагат законите на Република България. Местната подсъдност при спор във връзка с договорните отношения между АВАНГАРД и неговите КЛИЕНТИ, както и всички отношения, произтичащи от тях, е изключително град Пазарджик, България.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

АВАНГАРД може да поставя малки текстови файлове на компютъра Ви, известни като „бисквитки“. Основната цел при съхраняването на „бисквитките“ е АВАНГАРД да има възможността да предоставя по-добри услуги на всички свои клиенти, като САЙТЪТ автоматично се настройва според предпочитанията Ви. „Бисквитките“ не дават на АВАНГАРД достъп до компютъра Ви или друга информация за Вас. Те само подобряват работата Ви със САЙТА. „Бисквитките“ не съдържат информация, която може да Ви идентифицира. Чрез използване на САЙТА и предоставяните от в него информации и услуги, Вие се съгласявате с тази Политика за използване на „бисквитки“ и давате съгласието си на АВАНГАРД да поставя чрез САЙТА „бисквитки“ на компютъра или мобилното Ви устройство.

Ако блокирате „бисквитки“, вероятно няма да можете да използвате всички функционалности на уебсайта и електронния магазин. Също така Вие можете да изтривате „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, като това също може да има негативен ефект върху използването на предоставените от нас информации и услуги. Можете да настроите Интернет браузъра си да не разрешава съхраняването на бисквитки на хард диска Ви и ще бъдете запитвани всеки път дали одобрявате запазването на дадена бисквитка. Във всеки един момент можете да изтривате бисквитки, които са поставени на хард диска Ви. Повече подробности относно как става това можете да намерите в инструкциите за работа с браузъра си.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЗКА СЪС СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Връзката на сайта със социалните мрежи се осъществява с т. нар. социални плъгини („plug-ins“) на социалните мрежи, например плъгина „Харесвам“. Интернет сайтът на доставчика, т.е. facebook.com, се управлява от Facebook Inc., 1601 Саут Калифорния Авеню, Пало Алто, Калифорния, 94304, САЩ. Плъгините на този доставчик обикновено са означени с логото на Facebook.

В допълнение към плъгините на Facebook, използваме и тези на Google+ (доставчик: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Следните обяснения по отношение на Facebook важат и за Google + със съответните промени. Можете да намерите допълнителна информация за използването на данни от  Google+ на http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ако посетите някой от нашите сайтове с плъгин, Интернет браузъра Ви ще създаде линк към Facebook сървърите, а фактът, че сте посетили сайта ни ще бъде препратен на Facebook, дори и да не сте влезли във Facebook и независимо от това дали реално сте кликнали на плъгина. 

Ако сте влезли в профила си във Facebook по време на посещението  на нашия сайт, Facebook може да свърже достъпа до сайта ни с Вашия профил. Ако кликнете върху бутона „Харесвам“, това ще бъде предадено на Facebook и съхранено там, така че ще можете да споделите информацията „Харесвам“ с приятелите си във Facebook. Не можем да повлияем на естеството и обхвата на данните, които се предават на Facebook. Освен това не знаем точно какви Ваши данни се прехвърлят на Facebook и за какви цели Facebook използва тези данни. Във всеки случай се предават Вашият IP address и – според Facebook – информация за посетения сайт, датата и времето на посещение, както и друга свързана с браузера информация.

Ако не искате Facebook да свързва посещението на нашия интернет сайт с Вашия Facebook профил, трябва да излезете от профила си, преди да влезете в нашия сайт. Можете да откриете допълнителна информация за събирането, съхраняването и използването на личните Ви данни от Facebook и настройките за защита на личните Ви данни в уведомленията за поверителност на Facebook на https://www.facebook.com/about/privacy/.

Нашите данни са:

ЕТ"Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик
ул. Стоян Ангелов 71
4400 гр. Пазарджик
Булстат/ЕИК: 822100776
Ном. ЗДДС: BG822100776
Собственик: Иванка Косева
Тел.: 00359 899922656
Факс: 00359 34 460388
Е-Мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Номер на удостоверение за администратор на лични данни: 76271

ЗА КОНТАКТ

ЕТ"Авангард-Ив. Косева"
гр. Пазарджик
GSM: 08999 22 656
GSM: 0898 410 332
Тел.: 034 460011
Факс: 034 460011
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Посетете Botushi.bg в ShopMania

Нагоре